Archive for พฤศจิกายน, 2011|Monthly archive page

กรุงเทพฯและปริมณฑล

“จากวันนี้ พื้นที่ที่แบ่งแยกออกจากกันในทางภูมิศาสตร์ ได้กลายเป็นพื้นที่ทางความคิดยุทธ์ศาสตร์ที่หลอมเข้าด้วยกันแล้ว” ผมเคยสรุปไว้ในบทความชิ้นหนึ่งว่าด้วยกรุงเทพฯกับชนบท (“ทิศทางปี2553/4(4)สังคมหัวเมืองและชนบทซับซ้อนมากขึ้น” ธันวาคม 2553 )เชื่อว่ากรณีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพฯกับปริมณฑลมีความหมายมากกว่านั้นอีก อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

บางกอกแลนด์

บทเรียนความสามารถในการปรับตัว ท่ามกลางสถานการณ์ผันแปรและยากลำบาก ของกลุ่มธุรกิจน้อยรายที่มีโอกาสหลายครั้งในสังคมไทยในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาย่อมน่าสนใจ  ความพยายามสร้างโอกาสและความอยู่รอด มาพร้อมกับโมเดลและบทเรียนใหม่ๆสำหรับสังคมธุรกิจไทยเสมอ อ่านเพิ่มเติม

นอกกรุงเทพฯ

ในฐานะคนกรุงเทพฯผู้ผ่านประสบการณ์ร่วมสมัย  เผชิญวิกฤติการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ และต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ต่างจังหวัดระยะหนึ่ง  ขณะติดตามสถานการณ์ที่ค่อยๆคลีคลายไป จินตนาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพฯกับนอกกรุงเทพฯ บางภาพได้ปรากฏขึ้น อาจถือว่าพัฒนาจากความเข้าใจเดิมพอสมควร อ่านเพิ่มเติม

วีรพงษ์ กับพันศักดิ์

กิจกรรมหลักของเขาในปัจจุบัน พันศักดิ์กับจักรยาน Alex Moulton

เรื่องราวของบุรุษทั้งสองได้รับความสนใจอีกครั้ง

วีรพงษ์ รามางกูร ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ส่วนพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ในด้านยุทธ์ศาสตร์และการต่างประเทศ

วีรพงษ์ รามางกูร 

วีรพงษ์ รามางกูร มากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

พันศักดิ์ วิญญรัตน์ Professional Thinker

น้ำท่วมใหญ่ปี2554

บทความชุดล่าสุดว่าด้วยวิกฤติการณ์น้ำท่วมปี2554 กับภาพสะท้อนสังคมธุรกิจไทย

ประชาชาติธุรกิจ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่

กรมชลประทาน

มติชนสุดสัปดาห์

หนึ่งในภาพสะท้อน

อิทธิพลญี่ปุ่น

กรุงเทพฯไม่เหมือนเดิม

นอกกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรมชลประทาน

ระบบระบายน้ำฝั่งขวาเจ้าพระยา

ผมเคยกล่าวไว้ในFB ว่า “หากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์มากขึ้นคงจะดี บทสรุปของความตื้นเขินคงไม่ปรากฏกลาดเกลื่อน” เป็นข้อความที่รุกเร้ามากทีเดียว จึงขอใช้พื้นที่ขยายความให้เห็นภาพภูมิศาสตร์และภาพใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่

น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผันแปรอย่างมาก   ขณะที่มุมมองว่าด้วยยุทธ์ศาสตร์จะเป็นเรื่องใหญ่และต้องถกเถียงกันอีกมากในระยะต่อไป   เบื้องต้นจากการศึกษา วิเคราะห์กันอย่างเข้มข้น เพื่อติดตามสถานการณ์  ได้ภาพภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างสับสน

อ่านเพิ่มเติม

กรุงเทพฯไม่เหมือนเดิม

ผมมีความจำเป็นต้องเขียนถึงวิกฤติการณ์น้ำท่วมที่ราบลุ่มเจ้าพระยาครั้งใหญ่  ทั้งๆที่ดูเหมือนแยกออกซีรีย์ชุดที่กำลังนำเสนอต่อเนืองมา ในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากจะเป็นคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยกำเนิดแล้ว  เมื่อปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนี้ ผมได้เสนอเรื่องราวชุดหนึ่ง ว่าด้วยวิกฤติการณ์น้ำท่วมมาแล้วด้วย อ่านเพิ่มเติม

อิทธิพลญี่ปุ่น

วิกฤติการณ์นำท่วมครั้งใหญ่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา  สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเกษตรกรรมกับนิคมอุตสาหกรรม ทั้งมีความขัดแย้งและพัฒนาอย่างไม่มีการวางแผนที่ดี  ซึ่งเชื่อว่าคงถูกบังคับให้ปรับตัวครั้งใหญ่จากนี้ไป อ่านเพิ่มเติม

หนึ่งในภาพสะท้อน

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะเผชิญปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก กับภาพรถยนต์ญี่ปุ่นจมน้ำหลายร้อยคัน ส่งผลสะเทือนอย่างกว้างขวาง  ถือเป็นเรื่องราวครั้งแรก อุทกภัยคุกคามรุนแรง จากชุมชนเกษตรกรรมถึงภาคธุรกิจสำคัญที่เชื่อกันว่าควรได้รับการปกปองอย่างดี   ภาพนั้นยังได้สะท้อนภาพความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  อ่านเพิ่มเติม