TrueVision-GMM-PSI -CTH

ปรากฏการณ์ที่วีบอกรับ –ทีวีดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง เป็นความเคลื่อนไหวที่คึกคักและต่อเนื่อง ภายใต้การเฝ้ามองของผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย พยายามจะวาดภาพใหญ่ภาพใหม่ที่เชื่อว่ากำลังเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ผ่านมามีคนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามเรื่องนี้กับผม(ผ่านทาง Face book) เห็นว่าเป็นประเด็นสาธารณะ จึงขอใช้พื้นที่นี้ เสนอความเห็นบ้าง เป็นความพยายามอรรถาธิบายความเป็นไปของปรากฏการณ์ ถือเป็นเรื่องใหม่ที่มีความเชื่อมโยงหลายมิติ เป็นภาพที่ยังไม่ชัดเจน บางครั้งสับสน   แม้ผมเชื่อว่าควรต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างกระชั้นชิดต่อไปอีก โดยไม่อาจสรุปความชัดเจนได้ในเวลาอันสั้น   อย่างไรก็ตามควรเสนอแนวความคิดเบื้องต้นบางประการ เพื่อค่อยๆเชื่อมต่อเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในเวลาต่อไป

 

True Vision– GMM

การแข่งขันกันในเรื่องเนื้อหารายการ(Content)  GMM ในฐานะผู้ผลิต contentรายใหญ่ มีความได้เปรียบTrue Vision มากน้อยเพียงใด

—-เป็นความได้เปรียบอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับประเภท(Segment)ของลูกค้า เพื่อพิจารณากรณีTrue Vision เนื้อหารายการจากต่างประเทศ มีสัดส่วนมากกว่ารายการในประเทศ (ทั้งๆที่ True Vision ผลิตเองและของคู่ค้า) แสดงให้เห็นว่า True Vision ถือว่านี่คือจุดขายสำคัญ โดยเฉพาะรายการถ่ายทอดสดกีฬา ซึ่งทั้งสองฝ่าย(True Vision—GMM) ไม่สามารถครอบครองสิทธิ์อย่างถาวร  มีโอกาสได้มาเท่าๆกัน ในต่างวาระ ดังนั้นการแข่งขันช่วงชิงลิขสิทธิ์ดังกล่าว จึงดุเดือดมากขึ้น

อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ล่าสุดที่ทั้งสอง(True Vision — GMM) ไม่สามารถช่วงชิงรายการฟุตบอลทีทรงอิทธิพลที่สุดในโลก (Premier league)มาได้ แสดงให้เห็นว่า กรอบความคิดหรือมุมมองจากโมเดลธุรกิจของทั้งสองยังอยู่ในภาวะจำกัด  อาจยังมองไม่ออกไปสู่จินตนาการใหม่ๆที่กว้างขึ้นของปรากฏการณ์ทีวียุคใหม่

ทั้งสองในฐานะคู่แข่งที่ใครๆมอว่ากำลังจะเข้าสู่โหมดการเผชิญหน้ากันโดยตรงมากขึ้น  อาจมองซึ่งกันและกัน และอ้างอิงซึ่งกันและกันมากเกินไป

GMM อาจอ้างอิงมาจากประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตรายการป้อนฟรีทีวีปกติของไทย และทีวีดาวเทียมในยุคต้นของตนเอง ย่อมมองเห็นข้อจำกัด ไม่เชื่อว่าการลงทุนจำนวนมากจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่า เช่นเดียวกัน True Vision มองไปลูกค้าในเมืองใหญ่ฐานเดิมของตนเองเป็นสำคัญ ว่าไปแล้วเป็นแนวคิดไม่แตกต่างกันนัก

 

แนวโน้ม True Vision จะยังดำรงความได้เปรียบในตลาด หรือไม่   และสามารถปรับตัวจากตลาดทีวีบอกรับสัมปทานรายเดียว (cable TV monopoly) เข้าสู่ตลาดทีวีดาวเทียมที่มีการแข่งขัน (satellite TV competitive) ได้หรือไม่

—-ภาพการแบ่งแยกระหว่างcable TV monopolyกับ satellite TV competitive ยังไม่มีความชัดเจน มีกระบวนหลอมรวมกันมากขึ้น ทั้งมีผู้เล่นรายเดิม รายใหม่ และกำลังจะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต  ความได้เปรียบของ True Vision แม้มีพอสมควรในเวลานี้ ในฐานะมีลูกค้าเป็นกลุ่มก้อน แต่ดูเหมือนกำลังค่อยๆลดลง สมาชิกเริ่มลดลง รายงานผลประกอบและการเงินของTrue Vision(รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์) ในช่วงที่ผ่านมา ให้ภาพเช่นนั้น  เช่นเดียวกับความพยายามใหม่ๆในการสร้างพันธมิตรทั้งในระบบPlatform และ Content   ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก  อาจขัดแย้งกับยุทธ์ศาสตร์  Convergenceภายในเครือข่ายตนเองตลอดมา ย่อมสะท้อนถึงปัญหาความสามารถในแข่งขันทางธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

สิ่งที่True Vision จะต้องทำจากนี้ มีความซับซ้อนมากขึ้น ว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง ระหว่างยุทธศาสตร์อันมั่นคงเดิม ว่าด้วย Convergence กับยุทธศาสตร์ใหม่ในความพยายามแสวงหาพันธมิตรและโอกาสที่อาจไม่จำกัดรูปแบบ

 

True Vision –PSI

แนวคิด Cross-carrier หรือกล่องเดียวรับช่องได้จากทุกค่าย มีความเป็นไปได้ไหม

–เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ธุรกิจนี้กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้น ต้องมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์ที่ว่าหากจะเกิดขึ้น ควรมาจากการแข่งขันอย่างเต็มที่ มีผู้บาดเจ็บ ล้มตายทางธุรกิจ ความพยายามแชร์โครงสร้างบางระดับทางธุรกิจจึงจะเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกัน

แต่ความพยายามแชร์ Platform และ Content ด้วยความพยายามสร้างพันธมิตรระหว่างรายสองราย เพื่อต่อกรกับคู่แข่งรายสำคัญอื่นๆ ย่อมเป็นไปได้ และเป็นไปแล้ว ทั้งนี้เชื่อว่าจะเพิ่มดีกรีการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น

 

ดีล True Vision –PSI ให้ภาพใหม่อะไรบ้าง

—กรณี True Vision –PSIเป็นตัวอย่างที่เชื่อว่าเริ่มต้นมาจากแรงจูงใจของ True Vision มากเป็นพิเศษ     อย่างน้อย มีสองประการ

หนึ่ง- True Vision มองและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยรวมของธุรกิจ ระบบสัมปทานรายเดียวของ Pay TV ไม่ได้ช่วยคุ้มครองธุรกิจอีกต่อไป การเพิ่มลูกค้าฐานกว่างเป็นเป้าหมายใหม่เข้าแทนที่ลูกค้าเก่าที่ค่อยๆลดลง จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี ลูกค้าใหม่ในต่างจังหวัด ในพื้นที่การแข่งขันใหม่ มีทั้งโอกาสและการแข่งขันกันรุนแรง   ด้วยการสร้างฐานลูกค้าจากผู้ใช้จานดาวเทียมเดิมอย่างเป็นกลุ่มก้อนใหญ่   เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของตนเอง นับเป็นยุทธศาสตร์ปกป้องตนเองเพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาด (โดยไม่สามารถนิยามตลาดแบบเดิมได้อีกต่อไป)ไว้

สอง-สร้างโอกาสใหม่ ฐานลูกค้าใหม่โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  เป็นพื้นฐานของหลอมรวมหรือการเขาสู่โมเดลธุรกิจใหม่ของทีวีดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง  ตลาดส่วนนี้เติบโตไปพอสมควรในช่วงที่ผ่านมา   True Vision เองก็มีบทบาทไม่มากนัก ดีลครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมองภาพธุรกิจที่กว้างขึ้น แตกต่างไปจากเดิม

ส่วน PSI ธุรกิจธรรมดา กำลังเข้าสูโหมดการปรับตัวเองให้ซับซ้อนมากขึ้น ถือว่าเป็นช่วงการพัฒนากิจการจากระบบเถ้าแก่ให้มีระบบมากขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เบื้องต้นจากกรณีนี้ ถือว่า PSI ได้การยอมรับและยกฐานะเด่นขึ้นโดยอัตโนมัติ   เป็นปรากฏการณ์ของหน้าใหม่ในแบบหนึ่งที่มีโอกาสจากสิ่งที่ไม่คาดไว้ จากปรากฏการณ์ทีวีการเมือง ทำให้จานดาวเทียมขายายฐานลูกค้าครั้งใหญ่ สู่ภูมิศาสตร์ใหม่ของทีวีดาวเทียม โอกาสใหม่อาจนำพาไปสู่การเป็น Platform provider ในอนาคตก็เป็นได้

 

True Vision–CTH

ปรากฏการณ์ที่ควรเกิดขึ้นหลังจาก CTH คว้าลิขสิทธิ์Premier league

— ผู้คนอาจคาดการณ์ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของCTH ที่เริ่มต้นด้วยต้นทุนจำนวนมาก แต่ผมพยายามองภาพโครงสร้างใหม่สังคมธุรกิจไทย

ปรากฏการณ์จากโครงสร้างธุรกิจใหม่มักสร้างผู้เล่นรายใหม่   จากกรณี PSI กิจการเล็กๆ โนเนม สามารถร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ   มาถึงกรณี CTH กิจการที่เกิดจากการรวมตัวของเคเบิ้ลที่วีท้องถิ่นในต่างจังหวัด ในฐานะผู้ประกอบการรายย่อย   ภายใต้การชักนำของผู้มาจากธุรกิจอื่นๆ (วิชัย ทองแตง จากธุรกิจโรงพยาบาล และทายาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ –สื่อเดิม) กลายเป็นพลังใหม่ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ง่ายในสังคมธุรกิจไทย

โมเดลธุรกิจของ CTH เชื่อว่าอยู่บนพื้นฐานที่แน่นหนาพอสมควร มิฉะนั้น Premier league ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจระดับโลก คงไม่ปล่อยให้รายการถ่ายทอดสดที่มีคนดูมากที่สุด ถูกลอยแพไปตามยถากรรม CTH จึงเป็นกลุ่มธุรกิจในฐานะผู้เล่นรายใหม่ไดถูกยกฐานะให้เด่นขึ้นอีกรายหนึ่ง

อีกมิติหนึ่ง-ภายใต้โครงสร้างใหม่ของทีวีลักษณะหลอมรวม  ที่มีหลากหลายทั้งในแง่ Platform และ Content        แรงขับเคลื่อนสำคัญของบรรดาผู้เล่นในเกมใหม่ที่ไม่มีใครควบคุมสถานการณ์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับจินตนาการทางธุรกิจของแต่ละราย

เรื่องราวของ CTH กับการได้รับลิขสิทธิ์ Premier league   เป็นภาพสะท้อนจินตนาการทางธุรกิจเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิมของผู้เล่นรายเดิม

ปรากฏการณ์ทำนองนี้ มักมาพร้อมกับทั้งความเป็นไปได้ใหม่ๆ   กับการ”ลองผิดลองถูก”ครั้งใหญ่ด้วย 

 

ประชาชาติธุรกิจฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2555

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s