Archive for มกราคม, 2015|Monthly archive page

ลมหายใจค้าปลีก(5)เซ็นทรัลลาดพร้าว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นโมเดลธุรกิจใหม่กลุ่มเซ็นทรัล กลายมาเป็นโครงสร้างธุรกิจหลักตลอดช่วง 3 ทศวรรษ โดยสร้างกระแสในวงกว้าง
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements