Archive for the ‘บริหารธุรกิจ’ Category

ทิศทางและบทสรุป

หมายเหตุ –ช่วงปลายปี2559 ต่อต้นปี2560   ถือโอกาสสรุปประเด็นสำคัญๆ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ปาร์กนายเลิศ: จาก“โรงแรม” สู่“โรงพยาบาล”

 

กรณีขายโรงแรมปาร์กนายเลิศ ดูเป็นเรื่องน่าสนใจ  ชวนให้ตีความยิ่งนัก

อ่านเพิ่มเติม

สื่อยุคเปลี่ยนผ่าน

 

ไม่น่าเชื่อว่า สื่อดั้งเดิมต้องเผชิญความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความผันแปร มาจนถึงปัจจุบันเกือบๆ สองทศวรรษแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ล่าสุด-กรณี Big C

7 กุมภาพันธ์2559—-Disposal of Casino’s stake in Big C Thailand for € 3.1 billion  http://www.groupe-casino.fr/en/communique/disposal-of-casinos-stake-in-big-c-thailand-for-e-3-1-billion/

8 กุมภาพันธ์ 2559 –แจ้งการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=6&id=509099

Super regional mall  

ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาอย่างมากมาย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โมเดลธุรกิจใหม่ๆปรากฏขึ้นอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงและปริมณฑล
อ่านเพิ่มเติม

คอมมูนิตี้มอลล์

(1)

ธุรกิจค้าปลีก พัฒนาและปรับเปลี่ยนโมเดลครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวิกฤติการณ์ปี2540 ด้วยการปรากฏผู้เล่น“หน้าใหม่” อ่านเพิ่มเติม

ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย

ช่วงเวลาปี  2531-2539   ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปอีกขั้น ถือเป็นช่วงบูมครั้งแรก   ขณะที่ผู้นำอย่างเซ็นทรัล เผชิญระยะหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

ลมหายใจค้าปลีก(6) เครือข่ายนอกกรุงเทพฯ 

(1)

เครือข่ายค้าปลีกจากเมืองหลวง มีความพยายามบุกหัวเมืองมานานพอสมควร  กระแสแรงขึ้น ตั้งแต่เมื่อราวสองทศวรรษที่แล้ว 

อ่านเพิ่มเติม

ลมหายใจค้าปลีก(5)เซ็นทรัลลาดพร้าว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นโมเดลธุรกิจใหม่กลุ่มเซ็นทรัล กลายมาเป็นโครงสร้างธุรกิจหลักตลอดช่วง 3 ทศวรรษ โดยสร้างกระแสในวงกว้าง
อ่านเพิ่มเติม

ลมหายใจค้าปลีก(4) เซ็นทรัลชิดลม

ห้างเซ็นทรัลชิดลม เป็นต้นแบบ  “ห้างสรรพสินค้า”ทีทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจค้าปลีกของไทย  

อ่านเพิ่มเติม