Archive for the ‘-Information architect’ Category

พันศักดิ์ วิญญรัตน์ Professional Thinker

กิจกรรมหลักของเขาในปัจจุบัน พันศักดิ์กับจักรยาน Alex Moulton

ใน 2 ทศวรรษมานี้ เขาถือเป็นนักคิดที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่ง ต่อการเดินแผนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ โดยเฉพาะใน 2 ช่วงสำคัญ ช่วงเศรษฐกิจเติบโตครั้งใหญ่ (ยุคชาติชาย 2531-2534) และยุคการแสวงหาแนวทางใหม่หลังช่วงล่มสลายของโมเดลเศรษฐกิจเดิมในยุคปัจจุบัน (ยุคทักษิณ 2544-3549) อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ลูกจ้างหมายเลขหนึ่ง

 บทนำ INFORMATION ARCHITECT

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้วางแผง  ทำขึ้นแจกมิตรและผู้คนรู้จักมักคุ้น  เนื่องในวาระเกษียณตัวเองจาก ”ผู้จัดการ”หลังจากทำงานมาครบ 22ปี และกิจการส่วนตัวได้ก้าวขึ้นปีที่ 2  เมื่อไม่นานมานี้Cover_BL

แม้ว่าผมจะทำงานใน “ผู้จัดการ”มาถึง 20ปี หลังจาก “ผู้จัดการ”นิตยสารรายเดือนเล่มเล็กเกิดขึ้นก่อนหน้าประมาณ 2ปี  วันนี้คงมีพนักงานรุ่นนั้นเหลืออยู่ไม่เกิน 3 คน จะว่าไปแล้วบทบาทของผมในผู้จัดการที่มีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างต่อเนืองนั้น อาจจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น  “ลูกจ้างหมายเลข1”

แม้ว่าผมได้ทำงานในกองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานในการเขียนอย่างมากมาย โดยเฉพาะงานเขียนที่มีชื่อของตนเองอ้างอิงอยู่ประมาณ1000ชิ้นมากที่สุดใน “ผู้จัดการ”และมากที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ธุรกิจ

แม้ว่าผมทำงานด้านบริหาร มีส่วนสำคัญขั้นตอนในการพัฒนา “ผู้จัดการ” เป็นคนเดียวที่เป็นทั้งบรรณาธิการ “ผู้จัดการรายเดือน”  “ผู้จัดการรายสัปดาห์”  “ผู้จัดการรายวัน” ซึ่งเป็นยุครุ่งโรจน์ที่สุ ดและถือเป็นBENCHMARK ไปแล้ว จะด้วยความสามารถหรือโชคช่วยก็ตามที   รวมทั้งการบุกเบิกสร้างระบบบริหารกองบรรณาธิการ จากโครงสร้างความคิดถึงระบบงาน อ่านเพิ่มเติม