Archive for the ‘รถไฟความเร็วสูง’ Tag

รถไฟความเร็วสูง(3)

St.Pancras international , London

Apple store Grand central, New York

โครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเชื่อกันว่ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม  ท่ามกลางบทเรียน  “ตกผลึก”ของประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงทั่วโลก เชื่อว่าจะเป็นฐานในการค้นคิดและออกแบบอย่างที่ควรจะเป็น

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

รถไฟความเร็วสูง(2)

สิ่งแรกๆที่ควรพิจารณา ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง  ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่ง  ความพยายามวิเคราะห์ความเป็นไปของสังคมไทย  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง เมืองใหญ่ หัวเมืองและชนบท  จากนั้นควรข้ามผ่านปัญหาทางเทคนิคและงบประมาณ  สู่การออกแบบตอบสนองสังคมในภาพรวม อ่านเพิ่มเติม

รถไฟความเร็วสูง(1)

รถไฟความเร็วสูง—เป็นโครงการสาธารณะที่สำคัญมาก ควรให้ความสนใจ ตีความและอรรถาธิบายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความสำคัญในมิติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและโอกาสของปัจเจกชน อาจถือเป็นภาคผนวกของบทความชุดใหญ่ (โฉมหน้าใหม่สังคมธุรกิจหลังปี 2540) ของผมที่เพิ่งจบไป ด้วยก็ได้ อ่านเพิ่มเติม