Archive for the ‘โอสถ โกศิน’ Tag

ลมหายใจค้าปลีก(3) เซ็นทรัลยุคต้น

(1)

เซ็นทรัลยุคต้น  ในฐานะต้นแบบห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่  เป็นเรื่องราวที่น่าต้นเต้น กลายเป็นบทเรียนสำคัญ ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านของกรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา