Archive for the ‘DTAC’ Tag

สังคมธุรกิจยุคใหม่(4)

 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงนายกรัฐมนตรีผู้มีภูมิหลังนักธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

เรื่องของภูษณ และธนา

 ผมไม่ตั้งใจเขียนถึงธนา เธียรอัจฉริยะโดยตรง  หากเรื่องราวของเขา จุดประเด็นเชื่อมโยงไปถึงบุรุษอีกผู้หนึ่ง ในความพยายามศึกษาแนวคิดและวิถีของคนสองคน เผอิญเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการเดียวกัน คนละช่วง  ที่สำคัญมีบริบทที่น่าสนใจอย่างมากด้วย อ่านเพิ่มเติม

ทิศทางปี2553/4 (6) 3G

เรื่องเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายที่ก้าวหน้าสู่ยุคที่สาม(Third Generation หรือ 3G) ในประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และงุนงงในเวลาเดียวกัน จะยังเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ไม่กระจ่างชัดโดยเร็ววัน เชื่อว่าจะคลุมเครือต่อไปอีกพักใหญ่ในปีนี้   ขณะเดียวกันตัวละครสำคัญๆจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญว่าด้วย3G ปี2553

13 กันยายน 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตคลื่นความถี่  หรือประมูลใบอนุญาต 3G และขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ยกเลิกหรือชะลอการประมูล โดยอ้างว่า กทช.ไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญปี 2550  อ่านเพิ่มเติม